Udmurt

   


   Germany, 2020
   Translation: Nikolay Bayteyakov
   ISBN: 
978-3-947994-59-5
   Publisher: Tintenfass
   Paperback, 22x15,5, color