Turkmen   Turkmenistan, 1976
   Translation: Bayaram Tsharyev
   Publisher: Magaryf Neshiryati
   Paperback, 21,5 x 17, b&w.