Komi 

   

   Germany, 2021
   Translation: Serpasyasis gizysysln /
       Komiadis Olga Bazhenova / Franšais kyvya
   ISBN:  978-3-947994-77-9

   Publisher:  Tintenfass
   Soft Cove, 22x15,5, color