Chinese Minnan Hokkien


   Taipei,
2020

   Translation: Cai Yajing

   Publisher: Qianwei Chubanshe

   ISBN: 978-957-801-904-1

   Paperback, 21x15, color